1. Termini un vispārējie nosacījumi

1.1. Šie noteikumi ir interneta www.veikals.bujums.lv (turpmāk tekstā – bujums.lv) lietošanas un preču pirkšanas-pārdošanas nosacījumi (turpmāk tekstā – Noteikumi). Noteikumi ir piemērojami visiem, kas izvēlas, noformē pasūtījumus un iegādājas bujums.lv piedāvātās preces vai izmanto bujums.lv sniegtos pakalpojumus. Noteikumi ir neatņemama distances līguma sastāvdaļa, ko puses, pamatojoties uz pircēja pasūtījumu, noslēdz vietnē bujums.lv. Distances līguma noteikumi ir saistoši neierobežotu laika periodu līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.

1.2. bujums.lv domēna īpašnieks ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mammas Dabas Labumi”, reģistrācijas numurs 40103227753, pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numurs LV40103227753, juridiskā adrese Mārupes 41-26, Rīga, LV-1002 un faktiskā adrese – Traleru iela 30, Rīga, LV-1030, Latvija.

1.3. bujums.lv ir tiešsaistes mazumtirdzniecības vieta – interneta veikals, kurā pircējs jeb fiziskā persona, kas ir sasniegusi 18 gadus vecumu un kurai ir neierobežota rīcībspēja, lai varētu stāties līgumattiecībās, var iegādāties pārtikas preces personīgajām vajadzībām. bujums.lv preces var iegādāties arī nepilngadīga persona no 14 līdz 18 gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu. bujums.lv ir tiesības uzskatīt, ka vecāka vai aizbildņa piekrišana nepilngadīgai personai ir sniegta, ja šāda persona veic pirkumus vietnē bujums.lv.

1.4. Pirms reģistrācijas un katras preču pasūtījuma noformēšanas, pircējam ir jāiepazīstas ar Noteikumiem un jāapstiprina sava piekrišana bujums.lv distances līguma nosacījumiem. Bujums.lv neuzņemas atbildību, ja pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem.

1.5. Veicot pasūtījumu, pircējs apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt Noteikumiem, kā arī, ka tam nav tiesisku vai faktisku šķēršļu iepirkties bujums.lv un izmantot bujums.lv pakalpojumus. Ja pircējs nepiekrīt Noteikumiem, tas nevar iepirkties bujums.lv.

1.6. Ar brīdi, kad pircējs veicis pasūtījumu, tiek pieņemts, ka starp bujums.lv un pircēju ir noslēgts distances līgums saskaņā ar Noteikumiem. Noteikumu neievērošana var būt par pamatu noslēgtā distances līguma vienpusējai izbeigšanai, ka arī veiktā pasūtījuma atcelšanai no bujums.lv puses.

2. Klientu serviss

2.1. bujums.lv ir izveidojis klientu apkalpošanas servisa komandu, pircēju apkalpošanai un palīdzībai, izmantojot bujums.lv piedāvātos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Klientu serviss).

2.2. Klientu servisa kontakti:

·         mobilā tālruņa numurs: +371 25773999;

·         elektroniskā pasta adrese: [email protected];

·         tiešsaistes forma mājaslapā veikals.bujums.lv sadaļā “Sazināties ar mums”.

2.3. Klientu servisa darba laiks ir katru dienu no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00.

3. Reģistrācija un personas datu apstrāde 

3.1. Lai veiktu pasūtījumu bujums.lv, pircējam ir jāpiereģistrējas bujums.lv sistēmā un jāaizveido pircēja profils.

3.2. Pircējam ir jāaizpilda reģistrācijas laikā pieprasītie personīgie dati, tajā skaitā, bet ne tikai, vārds, uzvārds, Latvijā reģistrēts mobilā tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, preču piegādes adrese un pārējie preču piegādei nepieciešamie dati. Lai tiktu veikta pircēja profila reģistrācija, datu ievadei jāizmanto latīņu alfabēta burti. Pircējs ir atbildīgs par pareizas un patiesas informācijas sniegšanu, tai skaitā par reģistrācijas anketā norādīto datu precizitāti,  pilnību un ticamību.

3.3. Lai izveidotu pircēja profilu, pircējam ir jāizveido droša parole. Pircējs ir atbildīgs par izveidotās paroles drošību un atjaunošanu. 

3.4. Pircējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas ar pircēja profilu. Pircējs apņemas sava profila lietotāja vārdu un paroli glabāt noslēpumā, un neatklāt tos trešajām personām. Ja bujums.lv pircēja izveidoto profilu izmanto trešās personas, bujums.lv šīs personas uzskatīs par pircēju.

3.5. Gadījumā, ja pircējs zaudē sava profila pieslēgšanās datus vai pircējam ir aizdomas, ka šie dati kļuvuši zināmi citai personai, pircējam ir jāvēršas Klientu servisā, lai atjaunotu pieslēgšanas datus, izmantojot platformu bujums.lv un iespēju “Aizmirsu paroli”.

3.6. Pircējs, savā profilā ir tiesīgs izvēlēties, vai pircējs piekrīt saņemt mārketinga paziņojumus un noderīgus bujums.lv piedāvājumus. Gadījumā, ja pircējs izvēlas saņemt paziņojumus un piedāvājumus no bujums.lv, pircējs atzīmē, ka piekrīt saņemt paziņojumus un piedāvājumus no  bujums.lv uz pircēja norādīto mobilā tālruņa numuru un/vai elektroniskā pasta adresi. Gadījumā, ja pircējs vairs nevēlas saņemt mārketinga paziņojumus un piedāvājumus, pircējs var mainīt paziņojumu saņemšanas iestatījumus savā profilā.

3.7. Paziņojumi par profila reģistrāciju, pasūtījuma izpildi, par pasūtījuma statusa maiņu, piegādi un citi ar pasūtījuma izpildi saistīti paziņojumi pircējam tiks sūtīti uz mobilā tālruņa numuru un/vai elektroniskā pasta adresi, ko pircējs norādījis savā pircēja profilā.

3.8. Informācija, kas tiek nosūtīta uz pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi un/vai mobilā tālruņa numuru, ir uzskatāma par paziņotu tajā paša dienā, kad tā ir nosūtīta.

3.9. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī anulēt savu reģistrāciju, atsūtot savu pieprasījumu Klientu servisam. Uz e-pastu nosūtīts pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tās pašas elektroniskā pasta adreses, uz kuru reģistrēts pircēja profils. 

3.10. Ja pircēja profils nav ticis izmantots pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus, tas tiek automātiski dzēsts.

3.11. Pircēja personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar bujums.lv Privātuma politiku un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Ja pircējs vēlas izmantot bujums.lv pakalpojumus, viņam jāpiekrīt personas datu apstrādei un jāapstiprina, ka visa viņa sniegtā informācija, tai skaitā personas dati, ir pareiza un patiesa. Pircējs apstiprina iepazīšanos ar Privātuma politiku un piekrišanu tās noteikumiem pasūtījuma veikšanas brīdī. Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Privātuma politikā noteikto. Pircējam ir jāiepazīstas ar Privātuma politiku pirms reģistrācijas veikšanas vai savu personas datu sniegšanas bujums.lv vietnē.

3.12. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt reģistrācijas datus pircēja profilā, labot vai papildināt tos vai anulēt savu reģistrāciju. Īstenojot pasūtījuma izpildi vai risinot jebkādus ar pasūtījumu saistītus jautājumus, bujums.lv ir tiesīgs izmantot informāciju, kas bija reģistrēta pircēja profilā pasūtījuma veikšanas vai jautājuma rašanās brīdī, ja vien pircējs nav pienācīgi un savlaicīgi informējis bujums.lv par izmaiņām informācijā.

4. Pasūtījumu veikšanas un norēķinu kārtība

4.1. Lai iegādātos preci bujums.lv, pircējam, kas veicis reģistrāciju bujums.lv, ir nepieciešams izvēlēties vēlamo(-ās) preci(-es) un jāpievieno tā(-s) pirkumu “grozam”. 

4.2. Pēc visu izvēlēto preču pievienošanas pirkumu “grozam”, pircējam jāaizpilda informācija, kas nepieciešama pasūtījuma noformēšanai un piegādes veikšanai.

4.3. Veicot pasūtījumu, pircējs ir tiesīgs komentāru sadaļā norādīt citu personu, kuru tas pilnvaro pircēja vārdā saņemt pasūtījumu. Pircējs norāda šīs personas vārdu un uzvārdu. Pircējs nodrošina, ka viņa norādītā persona ir informēta par to, ka tā ir tiesīga saņemt preces pircēja vārdā.

4.4. Pircējam nepieciešams izvēlēties piegādes veidu – kontakta vai bezkontakta piegādi -, piegādes dienu un vēlamo piegādes intervālu.  Piegāde tiks veikta atbilstoši bujums.lv preču piegādes noteikumiem.

4.5. Pircējs veic pirkuma apmaksu kādā no bujums.lv piedāvātajiem priekšapmaksas bezskaidras naudas norēķinu veidiem. Pircējs var norēķināties tikai ar maksājuma metodēm, kas pieejamas bujums.lv maksājumu metožu izvēlnē. Ja, veicot maksājumu, Pircēja banka pieprasa   komisiju par maksājuma apstrādi, tā tiek segta no Pircēja puses. 

4.6. Preču cenas bujums.lv ir norādītas eiro (EUR) valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). 

4.7. Preces pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas brīdī.

4.8. Pēc pasūtījuma apmaksas bujums.lv nosūta Pircējam uz pircēja norādīto elektroniskā pasta adresi pasūtījuma apstiprinājumu un attaisnojuma dokumentu – elektroniski sagatavotu rēķinu. Elektroniski sagatavots attaisnojuma dokuments – rēķins – ir derīgs bez paraksta. 

4.9. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums un pircējs ir saņēmis pasūtījuma apstiprinājumu.

4.10. Pēc pasūtījuma apstiprinājuma un elektroniska rēķina saņemšanas pircējs vairs nevar veikt nekādas izmaiņas pasūtījumā.

4.11. bujums.lv patur tiesības ierobežot produktu maksimālo skaitu pasūtījumā. 

4.12. bujums.lv rezervē tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir vairumtirdzniecības pazīmes. bujums.lv ir tiesības atteikties izpildīt Pircēju pasūtījumus, elektroniski informējot Pircēju, ja Pircējs pasūta preces neparasti lielā daudzumā (neatkarīgi no tā, vai produkti ir pasūtīti vienā vai vairākos īslaicīgos pasūtījumos) vai ja pasūtījums(-i) pēc bujums.lv ieskatiem satur citas vairumtirdzniecības pazīmes.

4.13. bujums.lv apņemas izpildīt Pircēja pasūtījumu pilnā apjomā, tomēr Pircēja pasūtījums var  pilnībā vai daļēji nebūt izpildīts, ja pēc  pasūtījuma veikšanas un līdz pasūtījuma komplektēšanas brīdim Pircēja pasūtītie produkti pilnībā vai daļēji nav pieejami piegādei norādītajā piegādes laikā. Ja kāds no Pircēja pasūtītajiem produktiem nav pieejams pasūtījuma komplektēšanas brīdī, pasūtījums tiks izpildīts tikai ar pieejamo produktu daudzumu. 

4.14.  Ja pircējs ir pārdomājis veikt pasūtījumu pēc tā apstiprināšanas, pircējs ir tiesīgs atcelt pasūtījumu, nosūtot attiecīgu pieprasījumu Klientu servisam Klientu servisa darba laikā, obligāti norādot pasūtījuma numuru. Pircējam tiek atgriezta samaksātā nauda par pasūtījumu atbilstoši Noteikumu 8.8.punktā norādītajam.

5. Lojalitātes programma 

5.1. Veicot pirkumus bujums.lv, pircējiem ir iespēja piedalīties lojalitātes programmā, izmantojot īpašos piedāvājumus un veidojot uzkrājumu BUJUMSCOINS naudas veidā.

5.2. BUJUMSCOINS naudas uzkrājums veidojas, iegādājoties ar BUJUMSCOINS naudas simbolu atzīmētos produktus bujums.lv. 

5.3. Savu  BUJUMSCOINS naudas uzkrājumu pircējs var apskatīt savā bujums.lv profilā. 

5.4.  BUJUMSCOINS nauda ir izmantojama tikai, veicot jaunus pirkumus bujums.lv. Ar uzkrāto  BUJUMSCOINS naudu pircējs var samazināt apmaksu par pirkumu līdz 50% no pirkuma kopsummas. 

5.5. BUJUMSCOINS naudu nevar apmainīt vai citādi iegūt reālu naudas līdzekļu veidā.

5.6. Ja pircēja BUJUMSCOINS bujums.lv profils tiek dzēsts, uzkrātā  BUJUMSCOINS nauda tiek neatgriezeniski zaudēta.

5.7. Ja Pircēja maksājums par nepiegādātu vai atceltu pasūtījumu tika veikts, izmantojot BUJUMSCOINS Naudas uzkrājumu, tad, veicot naudas atgriešanu par šo pasūtījumu, BUJUMSCOINS naudas uzkrājums tiek atgriezts Pircēja bujums.lv kontā. 

5.8. Ja, veicot pasūtījuma apmaksu, pircējs ir izmantojis BUJUMSCOINS naudas uzkrājumu un šāds pasūtījums tika atcelts vai nepiegādāts daļēji, tad, veicot naudas atgriešanu par pasūtījuma nepiegādāto daļu, BUJUMSCOINS naudas uzkrājums tiek atgriezts tikai tādā gadījumā un tādā apmērā, kādā BUJUMSCOINS naudas uzkrājums ir izmantots nepiegādātā pasūtījuma daļas apmaksas segšanai.

6. Piegādes noteikumi

6.1. Preču piegāde tiek nodrošināta visa Latvijā, šādā kārtībā:

Rīgā, Daugavpilī, Gulbenē, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Ventspilī

– nākamās dienas laikā – ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 12.00; vai  2 (divu) nākamo dienu laikā – ja pasūtījums tiek veikts pēc plkst. 12.00. (Pasūtījumi tiek nodoti kurjeram: Pirmdienās, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās attiecīgi ar piegādi nākamajā dienā.)

Piegāde netiek nodrošināta svētdienās un svētku dienās.

Ludzā, Aizkrauklē, Alūksnē, Preiļos, Talsos, Balvos, Cēsīs, Krāslavā, Ogrē, Saldū nākamās dienas laikā, ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst.10:00, ja pēc plkst. 10:00, tad 2 (divu) nākamo dienu laikā. (Pasūtījumi tiek nodoti kurjeram: Pirmdienās, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās attiecīgi ar piegādi nākamajā dienā.)

Ādažu nov., Babītes nov., Baldones nov., Carnikavas nov., Garkalnes nov., Inčukalna nov., Krimuldas nov., Ķekavas nov., Mālpils nov., Mārupes nov., Olaines nov., Ropažu nov., Salaspils nov., Saulkrastu nov., Sējas nov., Siguldas nov., Stopiņu nov., nākamās dienas laikā, ja pasūtījums tiek veikts līdz plkst. 10:00, ja pēc plkst 10, tad 2 (divu) nākamo dienu laikā. (Pasūtījumi tiek nodoti kurjeram: Pirmdienās, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās attiecīgi ar piegādi nākamajā dienā.)

Pārējās Latvijas pilsētās  nākamās dienas laikā, ja pasūtījums veikts līdz plkst. 8:00, ja pēc plkst. 8.00, tad 2 (divu) nākamo dienu laikā. (Pasūtījumi tiek nodoti kurjeram: Pirmdienās, Otrdienās, Trešdienās un Ceturtdienās attiecīgi ar piegādi nākamajā dienā.)

6.2.  bezmaksas pasūtījumiem kas pārsniedz 40EUR un 20EUR, ja piegāde tiek nodrošināta Rīgas robežās. Pasūtījumi, kuri summā mazāki par 40EUR tiek piegādāti visa Latvijā ar piegādes maksu 5EUR, un kuru summa mazāka par 20EUR ar piegādes maksu 5EUR, Rīgas pilsētas robežās.

6.3.   Preces tiek piegādātas no otrdienas līdz piektdienai ieskaitot no plkst. 9:00 līdz plkst. 21:00. Preču piegāde Pircējam tiek veikta balstoties uz šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem. .

6.4. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas ar kurjeru uz pasūtījuma noformēšanas laikā noradīto piegādes adresi vai uz pircēja profilā reģistrēto adresi, ja pasūtījuma noformēšanas laikā nav norādīts cita piegādes adrese. Piegāde tiek veikta līdz durvīm.  Ja Pircējs ir izvēlējies piegādi uz uzņēmuma adresi, tad bujums.lv piegādi nodrošina līdz uzņēmuma pirmā stāva galvenajai ieejai vai recepcijai.

6.5. Vismaz 30 – 40 (trīsdesmit – četrdesmit) minūtes pirms preču piegādes kurjers telefoniski sazināsies ar pircēju un informēs par preču piegādi. 

6.6. Pircējs apņemas sarunātajā laikā atrasties pēc norādītās adreses un pieņemt pasūtītās preces pats vai ar pasūtījuma veikšanas brīdī norādītās personas starpniecību. 

6.7. Ja nav iespējams nodrošināt preču piegādes laiku atbilstoši Noteikumu 6.1.punktā paredzētajam, par to pircējs tiks informēts pēc iespējas īsākā laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Gadījumā, ja neparedzētu apstākļu dēļ notiek piegādes kavējums, pircēju par to telefoniski informēs piegādes kurjers vai Klientu serviss.

6.8. bujums.lv ir atbrīvojams no atbildības par preču nepiegādi vai piegādes termiņa neievērošanu, ja šāds apstāklis radies pircēja rīcības dēļ vai citu no bujums.lv neatkarīgu apstākļu dēļ, tajā skaitā, bet ne tikai:

6.8.1. ja pircējs ir norādījis nekorektu vai nepilnu piegādes adresi;

6.8.2. ja pircējs nesniedza tādu informāciju, kura bija nepieciešama piegādes īstenošanai, piemēram durvju kodu, iebraukšanas vārtu informāciju;

6.8.3. ja pircējs neatbild uz kurjera zvaniem vairāk nekā 3 (trīs) reizes pēc kārtas un/vai kurjera gaidīšanas laiks pārsniedzis 10 minūtes.

6.8.4. ja pircējs nav atbildējis uz bujums.lv kurjera nosūtīto īsziņu un gaidīšanas laiks pārsniedzis 10 minūtes. 

6.9. Preces atbilstību veiktajam pasūtījumam un preces pavaddokumentam, daudzuma atbilstību, kā arī vizuāli konstatējamu defektu esamību pircējs pārbauda piegādes brīdī.

6.10. Sakarā ar Epidemioloģiskās drošības likuma noteikumu ievērošanas nepieciešamību, bujums.lv un pircējs ir tiesīgi izvēlēties bezkontakta piegādi, kas tiks īstenota ar šādiem noteikumiem:

6.10.1. preces tiks nodotas, nodrošinot ne mazāk kā 2 (divu) metru distanci starp kurjeru un preču saņēmēju;

6.10.2. kurjers ir tiesīgs nofotografēt piegādātās preces kopā ar saņēmēju (neiekļaujot bildē saņēmēja seju);

6.10.3. ja pircējs/preču saņēmējs neatver durvis kurjeram, tad kurjeram ir tiesības atstāt pasūtītās preces pie durvīm, nofotografējot atstātās preces pie pircēja durvīm;

6.10.4. bezkontakta piegādes gadījumā, ja bujums.lv rīcībā ir augstākminētie fotoattēli, kas apliecina preču piegādes veikšanu, tiek pieņemts, ka preces ir piegādātas pircējam, un pircējs apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas saistībā ar preču piegādes procedūru un neapstrīdēt piegādes veikšanas faktu.

6.11. Gadījumā, ja pircējs noformē vairākus pasūtījumus uz vienu un to pašu datumu un piegādes adresi, bujums.lv pēc saviem ieskatiem tos var apstiprināt kā vienu pasūtījumu un apstrādāt kā vienu vienotu pasūtījumu. Akcijas gadījumā pircējam šādā veidā pienākas 1 (viena) dāvana.

7. Kvalitātes garantija

7.1. bujums.lv garantē, ka bujums.lv preces ir kvalitatīvas, cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas, tās atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas nekaitīguma prasībām.

7.2. bujums.lv garantē preces atbilstību preces aprakstā noradītajām aprakstam. Par preces īpašību informāciju ir atbildīgs preces ražotājs un/vai izplatītājs.

7.3. Preču attēliem ir informatīvs raksturs. bujums.lv attēlos redzamās preces pēc to krāsas, lieluma, formas vai citiem parametriem dabā var atšķirties no attēlos redzamajam precēm.

7.4. bujums.lv vienmēr centīsies piegādāt svaigākus produktus ar pēc iespējas ilgākajiem derīguma termiņiem.

8. Atteikuma tiesības un naudas atgriešana

8.1. Pircējs ir tiesīgs 14 (četrpadsmit) dienu laika no pasūtīto preču saņemšanas izmantot atteikuma tiesības uz visu preci vai daļu no precēm.

8.2. Atteikšanas no precēm gadījumā pircējs nosūta Klientu servisam brīvas formas iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu, pasūtījuma numuru un preču piegādes datumu. Paziņot par atteikuma tiesību izmantošanu var arī, izmantojot atteikuma veidlapu.

8.3. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības šādos gadījumos:

8.3.1. prece ātri bojājas;

8.3.2. prece pēc piegādes tikusi sabojāta;

8.3.3. pircējs ir atvēris iepakojumu precei;

8.3.4. prece pēc piegādes tiek glabāta neatbilstoši ražotāja noteiktām prasībām.

8.4. Preci, no kuras pircējs ir atteicies, pircējam ir jānogādā Traleru ielā 30, Rīgā, LV-1030, Latvijā. Pircējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu.

8.5. Atgrieztajai precei ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtai, derīguma termiņa ietvaros un bez pazīmēm, kas liecina, ka tā tika neatbilstoši glabāta. Atgriežot pārtikas preci, pircējam ir jārēķinās ar to, ka pārvadāšanas laikā tai ir jānodrošina speciālais temperatūras režīms, atbilstoši ražotāja prasībām. Ja pircējs nevar nodrošināt šīs prasības un preču pieņemšanas laikā bujums.lv darbinieks konstatē, ka iepriekš minētas prasības netika ievērotas, bujums.lv ir tiesīgs nepieņemt pircēja atgriezto preci un neizmaksāt pircējam naudu par atgriezto preci.

8.6. bujums.lv izskata pircēju iesniegumus attiecībā uz atteikuma tiesību izmantošanu 3 (trīs) darba dienu laikā, sniedzot atbildi uz iesniedzēja e-pasta adresi.

8.7. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā bujums.lv atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā pircēja samaksātos saprātīgus un pamatotus piegādes izdevumus, ja tādi bija piemēroti, balstoties uz Ministru kabineta Noteikumiem par distances līgumu. 

8.8. Naudas atmaksa pircējam notiek turpmāk norādītajā kārtībā:

8.8.1. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā  – bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad bujums.lv saņēmis informāciju par pircēja lēmumu atkāpties no pasūtījuma vai tā daļas (pamatojoties uz Ministru kabineta Noteikumiem par distances līgumu);

8.8.2. Pārējos par pirkumu vai tā daļas samaksātās naudas atgriešanas gadījumos, izņemot atteikuma tiesību gadījumā, pircējam tiek veikta naudas atmaksa 7 (septiņu) darba dienu laikā no dienas, kad bija plānota pasūtījuma piegāde. Gadījumā, ja norādītajā termiņā ir svētku dienas, tad naudas atmaksas termiņš var tikt proporcionāli pagarināts. 

8.9. Par naudas atmaksas veikšanas uzsākšanu pircējam tiks nosūtīts paziņojums uz e-pastu. Paziņojums var būt nosūtīts no maksājuma pakalpojuma sistēmas, ar kuras starpniecību tiek veikta naudas atmaksa. 

8.10. bujums.lv veic naudas atmaksu, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja pircējs, apmaksājot konkrēto pasūtījumu, izņemot gadījumus, kad pircējs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim, un pircējam par šāda pārskaitījuma veikšanu nav jāmaksā. 

9. Sūdzību un strīdu risināšana

9.1. Gadījumos, kad pircējs nav apmierināts ar preces kvalitāti vai bujums.lv sniegtajiem pakalpojumiem, pircējs ir tiesīgs iesniegt savu sūdzību elektroniski vietnē bujums.lv vai nosūtot brīvas formas iesniegumu Klientu servisam uz e-pastu, obligāti norādot vārdu, uzvārdu, pasūtījuma numuru, piegādes datumu, informāciju par preci un tās derīguma termiņu, kā arī savu sūdzību pamatojošo informāciju, ieskaitot fotoattēlus (tai skaitā derīguma termiņa fotoattēlu). Sūdzību var nosūtīt arī pa pastu adresātam: SIA Mammas Dabas Labumi, Mārupes ielā 41-26, Rīgā, LV-1002, Latvijā.

9.2. Ja pircējs nav apmierināts ar preces kvalitāti, vai tā neatbilst normatīvajos aktos noteiktām pārtikas nekaitīguma prasībām, pircējs ir tiesīgs iesniegt sūdzību, nosūtot to bujums.lv Klientu servisam preces derīguma termiņa ietvaros.

9.3. bujums.lv izskata pircēju sūdzības 3 (trīs) darba dienu laikā, sniedzot atbildi uz iesniedzēja e-pasta adresi.

9.4. Saņemot pircēja sūdzību un pierādījumus, ka bujums.lv piegādājis nekvalitatīvu vai pasūtījumam neatbilstošu preci un, ja tiek konstatēts, ka sūdzība ir pamatota, bujums.lv atkarībā no pircēja izvēlētā kompensēšanas veida:

9.4.1.  atmaksā pircējam viņa samaksāto naudas summu atbilstoši šajos Noteikumos paredzētajai kārtībai par naudas atmaksas veikšanu;

9.4.2.  piegādā citu tādu pašu vai līdzvērtīgu preci neatbilstošās preces cenas apmērā.

Šajā punktā norādīto kompensāciju bujums.lv veic termiņā, ko aprēķina no pircēja paziņojuma par izvēlēto kompensēšanas veidu saņemšanas dienas.

9.5. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no Noteikumiem, kas skar tos vai to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, risināms pārrunu ceļā, bujums.lv un pircējam cenšoties panākt vienošanos. Ja vienošanos nav iespējams panākt 30 (trīsdesmit dienu laikā), strīds tiek atrisināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Nobeiguma noteikumi

10.1. Noteikumi sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.2. Ja kāds Noteikumu nosacījums zaudē juridisko spēku, tas ietekmē pārējo Noteikumu spēkā esamību, kuri ir spēkā un ir piemērojami pilnībā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

10.3. bujums.lv un pircējs apņemas neizvirzīt viens pret otru nekādas pretenzijas, iestājoties tādiem nepārvaramās varas apstākļiem, kā piemēram, bet ne tikai pandēmijas, ugunsgrēki, avārijas, dabas katastrofas, streiki, jebkura veida kara vai teroristiska darbība, kā arī kompetentu valsts institūciju pieņemtie lēmumi, kas tieši ietekmē Noteikumu izpildi un kuru iestāšanos puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst ar saprātīgiem līdzekļiem. Par šādu apstākļu iestāšanos tiklīdz tas ir iespējams tiek izvietots informatīvs paziņojums bujums.lv vietnē un, ja nepieciešams, tiek informēts pircējs.

10.4. bujums.lv ir tiesīgs ierobežot vai apturēt pasūtījumu izpildi un/vai izbeigt interneta veikala darbību objektīvi pamatotu iemeslu dēļ. Šādā gadījumā pienaveikals.lv atgriež pircējam samaksāto naudu par nepiegādātajiem pasūtījumiem atbilstoši šajos Noteikumos paredzētajai kārtībai.

10.5. bujums.lv ir tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pircējam ir saistoši Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti bujums.lv.